Algemene voorwaarden Verkeersschool MULLERArtikel 1. Algemeen
1.1 Een overeenkomst tussen verkeerschool Muller en een cursist komt tot stand door het ondertekenen door de cursist van een les overeenkomst welke aan de cursist door een vertegenwoordiger van verkeersschool Muller overhandigd zal worden. Na het ondertekenen van de overeenkomst heeft de cursist een bedenktijd van 14 dagen.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
1.3 In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestaande cursisten zijn hierin uitgesloten. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Artikel 2. Verplichtingen rijschool
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
2.1 de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2.2 de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;
2.3 de aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk vier weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;
2.4 alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen aanwezig zijn;
2.5 de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.
 
Artikel 3. Verplichtingen cursist
3.1 De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
3.2 De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
3.3 De cursist dient een half uur voor het afgesproken tijdstip beschikbaar te zijn. De les kan tot maximaal een half uur eerder dan afgesproken, beginnen.
3.4 Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de les duur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
3.5 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
3.6 Een rijles die binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.
3.7 Voor de aanvraag van het praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets moet de cursist de rijschool machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.3.8 Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid. De gezondheidsverklaring moet de cursist zelf via mijn.cbr.nl invullen en betalen
3.8 De cursist moet er voor zorgen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.9 Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk. machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.
 
Artikel 4. Lespakket en betaling
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorieles contant of per bank te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en /of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen.
4.3 Een losse rijles moet voorafgaand aan de rijles contant worden voldaan aan de instructeur. Wordt deze niet betaald, dan kan de rijles niet plaatsvinden.
4.4 Een lespakket moet maandelijks of in één keer betaald worden. Dit in overleg met de rijschool. Bij het overschrijden van de betalingstermijn volgt een herinnering. Na een tweede herinnering volgt een aanmaning.
4.5 Als de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
4.6 Bij niet-tijdige betaling door de cursist binnen de afgesproken termijn heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.7 De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.
4.8 Eventueel tegoed aan geld wordt niet terugbetaald. Wel is het tegoed overdraagbaar aan een andere klant.
4.9 Een lespakket is geldig tot 18 maanden na afsluiten van het pakket tenzij anders overeengekomen.
Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant of per bank en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden aan de rijschool te worden voldaan.
5.2 Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is opgegeven.
5.3 De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkexamen door te berekenen.
Artikel 6. praktijkexamen
6.1 Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
6.2 Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
6.3 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.
6.4 Indien de cursist op de dag van het praktijkexamen de benodigde documenten: oproepbrief, zelfreflectieformulier en legitimatiebewijs niet bij zich heeft, kan het examen geen doorgang vinden en zal het examengeld door de cursist opnieuw betaald moeten worden.
 
Artikel 7. Beëindigen van de lesovereenkomst
7.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk bij overlijden van de cursist, dan wel indien op medische gronden in alle redelijkheid niet van de cursist verlangd kan worden de opleiding voort te zetten.
7.2 Ontbinding van de overeenkomst zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is, is mogelijk indien de cursist: in staat van faillissement verkeert, er (voorlopige) surséance van betaling is aangevraagd dan wel een verzoek tot schuldsanering is ingediend, of indien de cursist de beschikking verliest over (een deel van) zijn vermogen. Alsdan zijn alle kosten voor de resterende periode van de rijopleiding direct opeisbaar zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is.

Artikel 8. Vrijwaring
De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;
• de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
• de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
• de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
• de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.
 

Artikel 10. Klachten
De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van de rijschool.
 Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.
 


Contact

Regio

Veenendaal, Ede, Utrechtse Heuvelrug

Bel of Whatsapp ons

06 - 44 77 1990

     Volg ons op

Built with ‌

Mobirise